Celem działania Fundacji jest:

 • ochrona i promocja zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony i promocji zdrowia psychicznego,
 • świadczenie różnorodnych form pomocy społecznej dla osób w kryzysach psychicznych, neurologicznych, ich rodzin i opiekunów oraz wyrównywanie szans tych osób,
 • psychoedukacja,
 • zapewnienie opieki psychoterapeutycznej i psychologicznej,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób w kryzysach, po kryzysach psychicznych i zaburzeń umysłowych,
 • promocji zdrowia psychicznego oraz wsparcia dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin i sieci społecznej,
 • interwencja kryzysowa,
 • integracja zawodowa, społeczna i kulturowa osób niepełnosprawnych,
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu osobom niepełnosprawnym psychofizycznie,
 • kształcenie ustawiczne,
 • inicjowanie i organizowanie samopomocy wzajemnej w dążeniu do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie,
 • zapewnienie opieki i ochrony prawnej,
 • idea społeczeństwa informacyjnego,
 • zasada samorządności lokalnej i partnerstwa publiczno-prywatnego,
 • prowadzenie zasad demokratycznych i gospodarki wolnorynkowej,
 • proces integracji europejskiej.
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
 • organizacja działalności rehabilitacyjnej, oświatowej, edukacyjnej, kulturalnej, krajoznawczej oraz na rzecz ochrony środowiska,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • promocja i wdrażanie zasad polityki ekologicznej i ochrony środowiska,
 • upowszechnianie i rozwoju dziedzictwa kulturowego,
 • upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 • pomoc społeczna w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dla osób, rodzin i całego społeczeństwa na temat chorób i zaburzeń psychicznych, ich leczenia i zapobiegania,
 • prowadzenie interwencji kryzysowej,
 • współpracę z psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego: centra zdrowia psychicznego, środowiskowe centra zdrowia psychicznego, oddziałów dziennych, zespołów hospitalizacji domowej, hosteli, klubów pacjentów psychiatrycznych, ośrodków wsparcia społecznego, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej, opieki środowiskowej,
 • prowadzenie między innymi klubów, świetlic,
 • pomoc w uzyskaniu pracy oraz wpływaniu na właściwy stosunek zakładów pracy do zatrudnionych w nich osób z zaburzeniami psychicznymi i chorych z zaburzeniami neurologicznymi,
 • nawiązanie kontaktów i współpracy z władzami administracji państwowej, samorządowej, organizacjami społecznymi, instytucjami religijnymi,
 • przedstawienie potrzeb fundacji odpowiednim władzom i całemu społeczeństwu,
 • korzystanie ze środków masowego przekazu, upowszechnianie idee,
 • inicjowanie prac badawczych i legislacyjnych dotyczące warunków życia i bytu ludzi chorych psychicznie i neurologicznie,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • organizację turnusów rehabilitacyjnych, imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i innych integrujących osoby niepełnosprawne,
 • prowadzenie punktu informacyjnego sieci społecznej i klubów dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
 • reprezentowanie osób niepełnosprawnych w urzędach i sądach,
 • upowszechnienie i ochrony praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji,
 • propagowanie postaw aktywnie wspierających rozwój struktur społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji i organizacji wolontariatu,
 • proces integracji europejskiej, w szczególności polityki strukturalnej UE,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwoju i promocji przedsiębiorczości,
 • rozwój i kształcenie kadr nowoczesnej gospodarki,
 • kształcenie ustawiczne osób dorosłych,
 • promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych bezrobociem, w szczególności młodzieży i absolwentów,
 • promocję i rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rynku pracy,
 • wdrażanie lokalnych projektów rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet i promocji działań na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • integrację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz z upośledzeniem umysłowym,
 • promocję zdrowia i procesów restrukturyzacyjnych służących usprawnianiu funkcjonowania służby zdrowia,
 • podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej zdrowia psychicznego oraz kształtowania postaw i zachowań sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego,
 • przeciwdziałanie kryzysom psychicznym u osób z doświadczeniem choroby kryzysu psychicznego,
 • poprawę jakości życia, zwiększenie integracji społecznej oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób z doświadczeniem kryzysu choroby psychicznej,
 • ustawiczne kształcenie personelu instytucji i organizacji działających na rzecz osób z doświadczeniem kryzysu choroby psychicznej,
 • współpracę międzynarodową służąca przenoszeniu najlepszych praktyk i innowacyjnych rozwiązań poprawiających efektywność systemu leczenia w zakresie zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla osób fizycznych i prawnych,
 • usługi doradcze dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorców,
 • usługi coachingu dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego,
 • działalność szkoleniową i doradczą dla ww. podmiotów w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego,
 • działalność szkoleniową i badawczą dla ww. podmiotów,
 • działalność wydawniczą,
 • współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, jednostkami służby zdrowia, szkołami, kościołami oraz innymi instytucjami publicznymi, w zakresie określonym w celach działania Fundacji,
 • działalność edukacyjną dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, ich rodzin, sieci społecznej i profesjonalistów,
 • współpracę ze środkami masowego przekazu, władzami lokalnymi oraz organizacjami pozarządowymi z kraju i zagranicy,
 • współpracę z psychiatryczną służbą zdrowia w kierunku rozwoju form pośrednich lecznictwa psychiatrycznego, w tym m.in. zespołów leczenia środowiskowego, hosteli, klubów pacjentów, mieszkań chronionych, ośrodków rehabilitacji zawodowej,
 • wspieranie bezpośrednich kontaktów, spotkań i innych wspólnych działań osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin, sieci społecznej i profesjonalistów,
 • inicjowanie i udział w programach radiowych i telewizyjnych oraz w prasie zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy i zrozumienia problematyki związanej z zaburzeniami psychicznymi,
 • organizowanie konferencji krajowych i zagranicznych oraz uczestnictwo w konferencjach,
 • organizowanie poradnictwa psychologicznego, psychoterapeutycznego pomoc w rozwiązywaniu konfliktów społecznych, rodzinnych, pomoc w zaakceptowaniu faktu niepełnosprawności, pomoc w przezwyciężeniu wykluczenia społecznego,
 • organizowanie poradnictwa informacyjnego w zakresie podjęcia zatrudnienia, możliwości przekwalifikowania, podjęcia dodatkowej edukacji, szkoleń oraz innej formy pomocy bezrobotnym,
 • działalność felinoterapii dla dzieci i osób dorosłych, starszych z doświadczeniem kryzysu psychicznego i upośledzeń umysłowych i emocjonalnych,
 • współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami w celu pozyskiwania środków na realizację celów Fundacji,
 • wsparcie oraz samodzielne prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie zdrowia psychicznego,
 • podjęcie innych działań mających na celu realizację celów Fundacji,
 • powołanie, w razie potrzeby, innych organizacji dla realizacji celów statutowych, a także uczestniczenie w krajowych lub zagranicznych organizacjach o zbliżonych celach.

W powyższym zakresie Fundacja może prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego.
Fundacja dla realizacji celów statutowych może wspierać działalność innych osób i instytucji oraz współpracuje z władzami samorządowymi, rządowymi, organizacjami pozarządowymi, krajowymi i zagranicznymi instytucjami i organizacjami.
Fundacja prowadzi działalność w interesie ogólnym.